printability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printability.

Từ điển Anh Việt

  • printability

    xem printable

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printability

    * kỹ thuật

    in ra được

    khả năng in ra được