print-seller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print-seller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print-seller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print-seller.

Từ điển Anh Việt

  • print-seller

    /'print,selə/

    * danh từ

    người bán những bản khắc