print-butter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print-butter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print-butter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print-butter.

Từ điển Anh Việt

  • print-butter

    * danh từ

    bơ in hình hoa