primary-function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary-function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary-function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary-function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primary-function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chức năng chính