pretressing tendon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pretressing tendon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pretressing tendon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pretressing tendon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pretressing tendon

    * kỹ thuật

    cáp ứng suất trước

    cốt thép ứng suất trước