presyruping method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presyruping method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presyruping method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presyruping method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • presyruping method

    * kinh tế

    phương pháp rót chai ba cấp