prestart job nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prestart job nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prestart job giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prestart job.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prestart job

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công việc tiền khởi động