pressure-drop flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure-drop flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure-drop flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure-drop flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure-drop flow

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    lưu lượng kế chênh áp