press-bureau nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press-bureau nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press-bureau giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press-bureau.

Từ điển Anh Việt

  • press-bureau

    * danh từ

    cục báo chí