prespringing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prespringing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prespringing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prespringing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prespringing

    * kỹ thuật

    sự tiền đàn hồi