preseason nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preseason nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preseason giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preseason.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • preseason

    a period prior to the beginning of the regular season which is devoted to training and preparation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).