prescriptivism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prescriptivism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prescriptivism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prescriptivism.

Từ điển Anh Việt

  • prescriptivism

    * danh từ

    thuyết thói quen (trong ngôn ngữ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prescriptivism

    (ethics) a doctrine holding that moral statements prescribe appropriate attitudes and behavior

    (linguistics) a doctrine supporting or promoting prescriptive linguistics