preread head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preread head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preread head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preread head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preread head

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu dọc trước