prepubic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prepubic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prepubic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prepubic.

Từ điển Anh Việt

  • prepubic

    * tính từ

    (giải phẫu) thuộc xương trước mu