prepotential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prepotential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prepotential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prepotential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prepotential

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiền thế vị