preponderately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preponderately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preponderately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preponderately.

Từ điển Anh Việt

  • preponderately

    xem preponderate