preoperative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preoperative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preoperative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preoperative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preoperative

    * kỹ thuật

    y học:

    tiền phẫu thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • preoperative

    happening or done before and in preparation for a surgical operation