prelector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prelector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prelector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prelector.

Từ điển Anh Việt

  • prelector

    /pri'lekʃn/

    * danh từ

    người thuyết trình ((thường) ở trường đại học)