pregnanediol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pregnanediol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pregnanediol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pregnanediol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pregnanediol

    * kỹ thuật

    y học:

    một loại steroid tạo thành trong khi ch uyển hóa homnone sinh dục nữ progesterone

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pregnanediol

    a compound found in women's urine during certain phases of the menstrual cycle and in the urine of pregnant women