pregnability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pregnability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pregnability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pregnability.

Từ điển Anh Việt

  • pregnability

    xem pregnable