preformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preformation.

Từ điển Anh Việt

 • preformation

  /,pri:fɔ:'meiʃn/

  * danh từ

  sự hình thành trước, sự tạo thành trước

  theory of preformation

  (sinh vật học) thuyết tiên thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • preformation

  a theory (popular in the 18th century and now discredited) that an individual develops by simple enlargement of a tiny fully formed organism (a homunculus) that exists in the germ cell

  Synonyms: theory of preformation