preeclampsia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preeclampsia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preeclampsia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preeclampsia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • preeclampsia

  * kỹ thuật

  y học:

  tiền sản giật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • preeclampsia

  abnormal state of pregnancy characterized by hypertension and fluid retention and albuminuria; can lead to eclampsia if untreated

  Synonyms: pre-eclampsia