precuneus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precuneus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precuneus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precuneus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precuneus

    * kỹ thuật

    y học:

    tiểu thùy tứ giác