precommunity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precommunity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precommunity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precommunity.

Từ điển Anh Việt

  • precommunity

    * danh từ

    (sinh vât học) quần xã ban đầu