precipitator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precipitator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precipitator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precipitator.

Từ điển Anh Việt

 • precipitator

  xem precipitate

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • precipitator

  * kinh tế

  bể lắng cặn

  thiết bị lắng cặn

  * kỹ thuật

  chất làm đông tụ

  máy kết tủa

  máy lọc bụi

  điện:

  bộ lắng

  bộ lắng bụi

  chất gây kết tủa

  thiết bị kết tủa

Từ điển Anh Anh - Wordnet