precentorial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precentorial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precentorial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precentorial.

Từ điển Anh Việt

  • precentorial

    xem precentor