pre-pressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-pressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-pressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-pressing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pre-pressing

    * kinh tế

    sự ép sơ bộ