pragmatistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pragmatistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pragmatistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pragmatistic.

Từ điển Anh Việt

  • pragmatistic

    xem pragmatism