powerstation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

powerstation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm powerstation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của powerstation.

Từ điển Anh Việt

  • powerstation

    nhà máy điện