powerlessly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

powerlessly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm powerlessly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của powerlessly.

Từ điển Anh Việt

  • powerlessly

    * phó từ

    không có quyền hành; không có sức mạnh

    bất lực, hoàn toàn không có khả năng (về vấn đề )

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • powerlessly

    in a powerless manner