power-shovel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power-shovel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power-shovel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power-shovel.

Từ điển Anh Việt

  • power-shovel

    /'pauə,ʃʌvl/

    * danh từ

    máy xúc