power-driven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power-driven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power-driven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power-driven.

Từ điển Anh Việt

  • power-driven

    * tính từ

    được điều khiển bằng điện; chạy bằng điện; vận hành bằng điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • power-driven

    powered by a motor

    a power-driven hand tool