pound-net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pound-net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pound-net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pound-net.

Từ điển Anh Việt

  • pound-net

    * danh từ

    lưới bố trí sao cho cá vào một lỗ hẹp