poulette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poulette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poulette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poulette.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • poulette

    allemande sauce with chopped parsley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).