potter's ore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potter's ore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potter's ore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potter's ore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • potter's ore

    * kỹ thuật

    quặng làm gốm