potter's clay extraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potter's clay extraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potter's clay extraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potter's clay extraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • potter's clay extraction

    * kỹ thuật

    sự khai thác sét đồ gốm