potter's beetle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potter's beetle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potter's beetle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potter's beetle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • potter's beetle

    * kỹ thuật

    búa đầm (thợ gốm)