pothunter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pothunter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pothunter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pothunter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pothunter

    a nonprofessional archeologist

    someone who participates in contests in order to collect trophies

    someone who hunts for food (not for sport)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).