pot-bound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pot-bound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pot-bound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pot-bound.

Từ điển Anh Việt

  • pot-bound

    /'pɔtbaund/

    * tính từ

    rễ mọc chật chậu (không có chỗ phát triển nữa) (cây)