posturist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

posturist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm posturist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của posturist.

Từ điển Anh Việt

  • posturist

    xem posture