postmalarial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

postmalarial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm postmalarial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của postmalarial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • postmalarial

    * kỹ thuật

    y học:

    sau sốt rét