porcelainise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

porcelainise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm porcelainise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của porcelainise.

Từ điển Anh Việt

  • porcelainise

    /'pɔ:slinaiz/ (porcelainize) /'pɔ:slinaiz/

    * ngoại động từ

    làm thành s