pony-roughing stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pony-roughing stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pony-roughing stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pony-roughing stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pony-roughing stand

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giá cán nửa tinh