polysyndeton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polysyndeton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polysyndeton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polysyndeton.

Từ điển Anh Việt

  • polysyndeton

    * danh từ

    phép lặp liên từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • polysyndeton

    using several conjunctions in close succession, especially where some might be omitted (as in `he ran and jumped and laughed for joy')