polysomic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polysomic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polysomic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polysomic.

Từ điển Anh Việt

  • polysomic

    * tính từ

    (sinh vật học) nhiều thể nhiễm sắc đa bội