polyposia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyposia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyposia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyposia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyposia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng uống nhiều