polyporaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyporaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyporaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyporaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • polyporaceae

    fungi that become corky or woody with age, often forming shelflike growths on trees

    Synonyms: family Polyporaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).