polypivaloactone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polypivaloactone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polypivaloactone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polypivaloactone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polypivaloactone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất polypivaloactone