polyonymy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyonymy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyonymy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyonymy.

Từ điển Anh Việt

  • polyonymy

    /,pɔli'ɔnimi/

    * danh từ

    sự dùng nhiều tên (để gọi cùng một vật gì)