polyhaline water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyhaline water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyhaline water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyhaline water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyhaline water

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nước nhiều (loại) muối